Pastiersky list rožňavského diecézneho biskupa

Mons. Stanislava Stolárika pred slávením Rožňavskej novény

TESTAMENT A PROSBA

Milí bratia a sestry,

úmysel napísať TESTAMENT A PROSBU formou pastierskeho listu sa zrodil pred bohostánkom pri modlitbe posvätného ruženca na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie v tomto roku (2021), a to pri príležitosti blížiacej sa prvej „Rožňavskej novény“ k Panne Márii, ktorú voláme a uctievame ako „Rožňavská Panna Mária“. Testament je v prvom rade ODKAZ i posolstvo, ktoré vysvetľuje, ako prežívať Rožňavskú novénu teraz i v budúcnosti. PROSBA je adresovaná celému Božiemu ľudu Rožňavskej diecézy, aby sa každý podľa svojich možností do novény aktívne zapojil. Rožňavská Panna Mária pomáhala nášmu ľudu najmä pri pandémiách ešte pred vznikom diecézy. Preto pri každej Novéne jej chceme ďakovať za pomoc; chceme ju odprosiť za všetko, čím sme jej ublížili; chceme ju prosiť, aby nám vyprosila všetko, čo potrebujeme, aby sme svoj život prežili tak, aby sme raz a navždy boli s ňou v nebi. Radi sa neustále utiekajme pod jej ochranný plášť. Mária ako milujúca Mama na nás nikdy nezabudla, čo my o sebe a našich predkoch povedať nemôžeme, a možno naša ľahostajnosť ju najviac zraňovala.

Mať diecézu je Boží dar, na čo treba pamätať nielen teraz, keď sa blíži 250. výročie jej vzniku (v r. 2026). Ďakovať treba neustále za všetky dobrodenia, ktoré sa diecéze dostali a dostávajú. Neustále treba ďakovať za všetkých pastierov a zasvätené osoby, ktoré tu pôsobili, ďakovať treba za celý Boží ľud. V nemalej miere treba ďakovať aj za všetky materiálne dobrá, ktoré dal Boh cez ľudí na podporu rôznych aktivít. Či sa už jedná o kostoly, školy, charitu, nemocnice a iné. Plní vďaky voláme: „Nech je oslávený Pán odteraz až naveky!“

Mnohí naši drahí i neznámi, ktorí tu žili a pôsobili, už tu nie sú. Kde sa teraz nachádzajú vo večnosti, to nevieme. Možno stále prosia o našu duchovnú pomoc, lebo ešte nie sú v nebi. Aj na nich pamätajme v Rožňavskej novéne, lebo možno sa už za nich nikto nemodlí! Rožňavská Panna Mária, prosíme, vysloboď ich z očistca! Mária, pros o milosrdenstvo Večného Sudcu, aby sa čím skôr mohli s ním naveky tešiť v nebi.

Tam, kde sú ľudia, nie je všetko len pekné a šľachetné. Sú prítomné aj pohoršenia, krivdy a bolesti v rôznej podobe. Ako veľmi je potrebné mať kajúceho ducha a vysloviť svoju ľútosť a prosbu o odpustenie za všetky zlé príklady, ktoré vyšli z radov nás, duchovných pastierov a zasvätených osôb. Ľudsky prosíme o odpustenie všetkých pohoršených, ale prosíme aj o Božie milosrdenstvo. V duchu pokánia a pokory aj tento úmysel vkladáme do Rožňavskej novény, „lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky“ (Ž 118, 1)!

Do Rožňavskej novény vkladáme i všetky bolesti rodín z minulosti i súčasnosti. Chceme odprosovať za každú tvrdosť v rodinách, za všetky rozpadnuté rodiny a tak „osirelé“ deti žijúcich rodičov; za hnev a neodpustenia v rodinách a medzi rodinami, za neochotu zakladať rodiny a prijímať do rodín deti podľa Božieho plánu; za neúctu detí voči rodičom a naopak; za ľahostajnosť vzhľadom na náboženskú výchovu detí v rodinách; za znesväcovanie nedele a sviatkov v rodinách; za neúctu voči dôstojnosti človeka od okamihu počatia až po prirodzenú smrť; za možno malú pozornosť voči chorým, starým ľuďom v rodinách… Bože, buď nám milostivý, buď milosrdný ku všetkým otcom, mamám, synom i dcéram… a otvor nám srdcia na Božiu lásku.

Odprosovať v Rožňavskej novéne chceme aj za sociálne neprávosti, ktoré sa mohli udiať na oboch stranách: na jednej strane mohla byť nespravodlivo ocenená práca, na druhej strane mohla byť nečestne vykonaná. Tento sociálny rozmer môže veľakrát uniknúť. Bože, odpusť nám hriechy, ktoré volajú do neba, ale aj nevyužitie, premrhanie či zneužitie talentov, ktorými si nás obdaril. Daj nám všetkým ducha pokornej pravdy o sebe samých a ducha pokánia. V modlitbách a prosbách Rožňavskej novény nechceme v žiadnom prípade vystupovať ako sudcovia, ale naozaj ako tí, ktorí predstupujú pred Pána, aj v tomto prípade cez Pannu Máriu (nebojme sa dodať aj sv. Jozefa, veď boli s Máriou nerozlučne spojení manželstvom v jedno telo!) v plnej pokore, poníženosti a dôvere v Božie milosrdenstvo.

Milovaní bratia a sestry, veľmi vážne pamätajme, že máme svoj pozemský život, ale aj večný. Nepodceňujme ponuku nášho Stvoriteľa, ktorý nás chce urobiť naveky šťastnými. Preto v Rožňave začíname Novénu k Rožňavskej Panne Márii – Záchrane nášho ľudu, ktorú prosíme o orodovanie. Ale prosím aj vás všetkých v diecéze – a to je moja PROSBA pre kňazov, zasvätených i celý Boží ľud – pridajte sa k tejto modlitbovej iniciatíve – všetci sa pridajte k Rožňavskej novéne v čase od 16. – do 24. októbra. Možno nebudete môcť prísť vo všetky dni do Rožňavy, ale tí, ktorí prídete, keď sa vám bude dať, presvedčíte sa, že vaša námaha bude Bohom odmenená. Ak sa nebude dať prísť: potom kňazom odporúčam, aby v uvedenom termíne vytvorili jednotu s katedrálou a podľa stanovených modlitieb – programu, slávili Rožňavskú novénu doma, vo svojej farnosti. Začína sa 16. októbra – dňom modlitieb za diecézu. Do okien si znova dajte obraz Rožňavskej Panny Márie a aj doma si dajte doma obraz Rožňavskej Panny Márie na čestné, vyzdobené miesto, a tam sa modlite. 18. október je deň, keď sa na celom svete „Milión detí modlí sv. ruženec“. Zmobilizujte deti a mladých k tejto modlitbe. Október je mesiac posvätného ruženca – zvlášť v čase NOVÉNY ho vždy obetujte na spomenuté úmysly a potreby diecézy. Lebo kde je modlitba, a zvlášť takto spoločná, tam je často víťazstvo na zemi, čo dokazujú aj dejiny, ale isto je vždy vo večnosti! Ja počas deviatich dní Rožňavskej novény obetujem každý deň sv. omšu na uvedené úmysly. Bratia kňazi, ak čo len trochu môžete, pridajte sa ku mne. Prosím aj vás, chorých vo svojich príbytkoch, pred obrazom Rožňavskej Panny Márie sa pomodlite stanovené modlitby – a budeme duchovne zjednotení. Oceňujem aj iniciatívu kňazov, ktorí prejavili záujem o väčší obraz Rožňavskej Panny Márie vo svojich kostoloch v čom im radi z BÚ poradíme a pomôžeme.

Naša diecéza má veľa ochotných a schopných ľudí, a to zaručuje nádej do budúcnosti. Ale hlavne, nad nami je Božia milosť, starostlivá ochrana Rožňavskej Panny Márie – Záchrany nášho ľudu i vzácnych orodovníkov našej diecézy: sv. Jána Nepomuckého a sv. Neita; sv. Jána Pavla II., ktorý navštívil našu diecézu (v r. 2003) a bl. Zdenky, ktorá trpela (po nespravodlivom odsúdení v r. 1952) vo väzení aj v našej diecéze a tak vyprosovala Božie požehnanie pre nás všetkých. To je obrovský duchovný kapitál, ktorý máme k dispozícii, tak ho využime! Vyprosujme si z neba „novú a sviežu jar viery“ v našej diecéze, ale aj sami sa o to pričiňme. Jeden z častých hriechov, na ktorý nepamätáme, je zanedbávanie dobrého. Spomeňme si na príbeh z evanjelia o súde nad človekom, ktorý nevyužil zverený talent (porov. Mt 25,14-30). Ale spomeňme si tiež, ako Ježiš zázračne rozmnožil päť chlebov a dve ryby, aby nasýtil obrovský zástup ľudí (porov. Mt 14, 13-21). Veľakrát stačí to málo, čo máme, ale ak to dáme v mene Božom Ježišovi k dispozícii, on urobí zázraky. To konkrétne znamená: ak prosíme za naše rodiny, ktoré tvoria tiež ľudia s chybami, za kňazov a zasvätených, ktorí máme tiež svoje chyby… nestačí len povedať, priznať si, že ich máme a čakať so založenými rukami, kedy Boh za nás urobí, čo treba, hoci len Boh mení ľudské srdcia. My však musíme spolupracovať s Bohom, aby sa naše srdcia stávali stále viac ľudskými. Mať opravdivé ľudské srdce, znamená – a nebojme sa to povedať- mať srdce, ktoré sa stále viac podobá Srdcu Ježišovmu i Máriinmu.  Nepríde to odrazu, vyžaduje to čas, trpezlivosť a vytrvalosť, ale premena týmto smerom stojí za to. Pretože mení každého konkrétneho človeka a mení medziľudské vzťahy k lepšiemu. Dôverujeme, že u niektorých až do takej miery, že nielen odhalia v sebe duchovné povolanie, ale aj s odvahou vykročia za Pánovým zavolaním: „Poď za mnou!“ Preto zvlášť a veľmi prosíme Pána žatvy, aby povolal a „poslal robotníkov na svoju žatvu“ (Mt 9,38).

Diecéza je ako Božia loď, na ktorej každý máme inú úlohu. Len keď sa zjednotíme v plnení týchto úloh, pôjdeme všetci nielen jedným smerom, ale sa aj spoločne dostaneme do cieľa – do neba. Preto ešte veľmi prosíme za zomierajúcich a za tých, ktorí stále berú život viery na ľahkú váhu, aby sa obrátili a zachránili seba i svojich drahých pre večnosť. Boh sa nikdy neunaví v odpúšťaní.

To je môj TESTAMENT – odkaz aj do budúcnosti: prečo bude Rožňavská novéna a PROSBA: ako nepremrhať, čo nám naša tradícia, naši predkovia i nebo ponúkajú. A slovami vďaky vyslovujeme časť modlitby k Rožňavskej Panne Márii: „Mária, už teraz ti ďakujeme, lebo veríme, že na tvoj mocný príhovor sa medzi nás znova vráti radosť a oslava“, a Božia láska príde k nám, dotkne sa nás a naplní.

Všetky úmysly, potreby, i vás všetkých zverujem do rúk Rožňavskej Panny Márie, sv. Jozefa, v ktorého Roku Novénu začíname, nášho diecézneho patróna: sv. Jána Nepomuckého a aj sv. Neita; i sv. Jána Vianneya, ktorému sme zverili Rok Eucharistie i kňazstva v našej diecéze a žehnám vás v mene + Otca i + Syna i + Ducha Svätého. Amen.

     + Mons. Stanislav Stolárik

              rožňavský biskup

(Prečítať namiesto homílie 10. októbra 2021 na 28. nedeľu, pri všetkých nedeľných sv. omšiach.) Program Novény je na plagáte. Novénu bude denne vysielať rádio Lumen; 24. októbra aj Tv Lux, a môžete ju sledovať aj cez internet:

https://www.youtube.com/channel/UCKhNz24Z_ZCKh6B39BGDVUg

https://www.facebook.com/Biskupstvo-Ro%C5%BE%C5%88ava-111863943809515/

http://www.burv.sk/