Opäť sa blíži termín celosvetovej inciatívy Milión detí sa modlí ruženec. Každoročne 18. októbra s veľkým zanietením organizujeme túto modlitbu na celom svete. Stretávame sa pritom často s otázkou: Prečo? Odkiaľ sa v nás berie presvedčenie, že je dobré a dôležité, aby sa deti modlili ruženec?

Veríme, že ruženec nám daroval sám Boh a že je to nástroj, ktorý môže zásadne meniť svet. Matka Božia nás o modlitbu ruženca žiada v Cirkvou uznaných zjaveniach, no aj skúsenosť Cirkvi a mnohých svätých potvrdzuje silu ruženca. Svätý Ľudovít Mária Grignon de Montfort napríklad píše: „Žiadam vás, modlite sa každý deň ruženec! Jedného dňa budete v nebi chváliť deň a hodinu, keď ste mi uverili.“ Jeho výrok je len jedným z mnohých spomedzi stoviek svätcov a pápežov, vďaka ktorým si uvedomujeme vysokú hodnotu tejto modlitby. Vo Fatime samotná Panna Mária vyzvala tri deti, aby sa denne modlili ruženec a obetovali ho za obrátenie hriešnikov a za mier vo svete. Vizionárka Lucia o tom neskôr napísala: „V týchto posledných časoch, v ktorých žijeme, dala Najsvätejšia Panna ružencu novú účinnosť. Neexistuje preto ani jeden problém, akokoľvek vážny, […] ktorý by sme nemohli vyriešiť modlitbou ruženca. Ružencom sa zachránime, posvätíme, potešíme nášho Pána a dosiahneme spásu mnohých duší.“

Tento rok by sme sa chceli zamyslieť nad jedným aspektom modlitby ruženca, ktorý zvyčajne prehliadame: V ruženci je kontemplácia tajomstiev života Ježiša Krista zakomponovaná do návštevy archanjela Gabriela u Márie. Opakovaním anjelových slov (Zdravas Mária, milostí plná, Pán s tebou…) rozjímame o tajomstvách Ježišovho života. V rozhodujúcej chvíli dejín spásy je to archanjel Gabriel, ktorý prináša Márii Božie posolstvo. On zároveň prijíma Máriinu odpoveď a odovzdáva ju Bohu. Vďaka Márii sa dozvedáme, že anjel, duchovná bytosť, stojí po boku každého z nás ako Boží pomocník. Môže a chce nám pomôcť, aby sme sa naučili chápať a

uskutočňovať nový a večný život, ktorý sme dostali v krste. „Ľudský život je od detstva [porov. Mt 18, 10] až po smrť [porov. Lk 16, 22] obklopený ochranou [porov. Ž 34, 8; 91, 10 – 13] a orodovaním anjelov [porov. Jób 33, 23 – 24; Zach 1, 12; Tob 12, 12]. ‚Nik nebude popierať, že každý veriaci má pri sebe anjela akoby ochrancu a pastiera, ktorý ho vedie životom‘ (Bazil, Eun. 3, 1). Kresťanský život má už na tomto svete vo viere účasť na blaženom spoločenstve anjelov a ľudí zjednotených v Bohu.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 336).

Nie je pre náš svet naliehavou potrebou, aby sme si opäť všimli svätých anjelov a požiadali ich o pomoc, aby sme sa naučili zreteľne rozpoznávať a jasne rozlišovať v rozmanitých výzvach našej doby? Nebolo by užitočné znovu učiť deti modlitbu k anjelom strážnym, ktorá bola po mnoho storočí v živote Cirkvi samozrejmosťou? V tomto kontexte by sme v tohtoročnej kampani chceli dať dôraz na anjela, ktorý stojí po Máriinom boku, aj po boku každého z nás a chce nám pomáhať. Deťom chceme v krátkom komikse predstaviť aj príbeh, v ktorom je svätý Jozef varovaný anjelom vo sne a okamžite sa vydáva na cestu do Egypta. Takto dokázal s pomocou svätého anjela ochrániť život malého Ježiša.