Vo štvrtok 9. mája oslávi celý kresťanský svet Nanebovstúpenia Pána. Tento prikázaný sviatok slávime na 40-ty deň po Veľkej noci a desať dní pred Turícami – Zoslaním Ducha Svätého. Pán Ježiš sa na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení stretol so svojimi učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba a zasadol po pravici Boha Otca.

Udalosť Pánovho nanebovstúpenia sa hlboko vryla do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame najmä v Lukášovom evanjeliu a Skutkoch apoštolov. Pán Ježiš v štyridsiaty deň po zmŕtvychvstaní vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba (Lk 24, 50-51). Ježiš Kristus vystúpil na Nebesia práve na Olivovej hore, aby tam, kde sa začalo jeho utrpenie, začalo sa i jeho oslávenie.

O slávení sviatku Nanebovstúpenia Pána máme písomné správy už od 4. storočia; sv. Augustín spomína, že v jeho časoch bol už všeobecne rozšírený. Takisto o ňom nájdeme zmienku u sv. Jána Zlatoústeho a sv. Gregora Naziánzskeho. Nanebovstúpenie Pána  je pevnou súčasťou Nicejsko-carihradského vyznanie viery a píše sa o ňom aj v Peregrinatio Aetheriae z 5. storočia, kde pútnička Etéria rozpráva o svojej ceste do Svätej zeme a v rámci toho opisuje aj miestne slávenie vigílie tohto sviatku.

V Katolíckej cirkvi je to prikázaný sviatok; na niektorých miestach vo svete sa však jeho slávenie z pastoračných dôvodov môže konať aj v nasledujúcu nedeľu: k tomuto rozhodnutiu pristúpili niektoré biskupské konferencie po tom, čo daný sviatok v rozličných krajinách vypadol zo zoznamu štátnych sviatkov. U nás, napriek tomu, že ho ako štátny sviatok nemáme, zostalo tradičné liturgické slávenie vo štvrtok, teda na 40-ty deň po Veľkej noci.

Ako zaujímavosť možno spomenúť, že deň Nanebovstúpenia Pána majú ako štátny sviatok stále napríklad v Rakúsku, Belgicku, Dánsku, Fínsku, Francúzsku, na Islande, v Luxembursku, Nórsku, Holandsku, Švédsku i Švajčiarsku. V minulosti existovala v Cirkvi tradícia sláviť po tomto sviatku aj oktávu: tá však od čias pápeža Leva XIII. ustúpila novéne pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého.